Przydomowe oczyszczalnie ścieków – kiedy można zainstalować? Przepisy, pozwolenia, formalności dotyczące budowy ekologicznej oczyszczalni

1 Komentarzy
[REKLAMA]

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to wygodna i ekologiczna opcja, ale nie zawsze można się na nią zdecydować. Co może stać na przeszkodzie? Jakie warunki trzeba spełnić?

Czy przydomowa oczyszczalnia zmieści się na działce?

Chociaż przydomowa oczyszczalnia to naprawdę warte uwagi rozwiązanie, nie zawsze da się je wdrożyć. Istotną kwestią jest sam wybór oczyszczalni, musi ona bowiem spełniać pewne normy. Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodne z obowiązującymi normami ma w ofercie ekodren.pl, ale to jeszcze nie wszystko, co ma tu znaczenie. Ważną rolę gra też lokalizacja oczyszczalni.

Decydująca jest wielkość i kształt działki oraz jej stan zagospodarowania. Zresztą nawet stan zagospodarowania działek sąsiadujących z naszą może mieć pewne znaczenie.

Dlaczego tak jest? Ponieważ sama oczyszczalnia zajmuje około 30 m², a przepisy ustalają, w jakiej odległości konkretne jej elementy muszą znajdować się od określonych obiektów na działce. Przepływowe podziemne osadniki, które służą do wstępnego oczyszczania ścieków, nie mogą znajdować się bliżej niż 2 m od granicy sąsiedniej działki i drogi. Nie mogą też być położone w odległości mniejszej niż 15 m od studni z wodą pitną.

Mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem, że wyprowadzi się ich odpowietrzenie przez instalację kanalizacyjną przynajmniej 0,6m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych, lub – jeśli takiego odpowietrzenia nie ma – muszą znajdować się co najmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych.

Przepisy regulują też, gdzie można umieścić drenaż rozsączający. Otóż nie może się on znajdować bliżej niż 2 m od granicy działki, 1,5 m od poziomu wód gruntowych, 1,5 m od rurociągów z gazem lub wodą, 0,8 m od kabli elektrycznych, 3 m od drzew i krzewów oraz aż 30 m od osi studni z wodą przeznaczoną do spożycia.

Czy na przydomową oczyszczalnię pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Parametry działki to nie jedyna kwestia, jaką trzeba wziąć pod uwagę. Może się zdarzyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwi nam skorzystanie z takiego rozwiązania. Przede wszystkim nie otrzymamy zgody na przydomową oczyszczalnię, jeżeli miejsce jest zlokalizowane na terenie skanalizowanym – w takiej sytuacji będzie na nas spoczywał obowiązek przyłączenia się do istniejącej już sieci kanalizacyjnej.

Czasem powstanie sieci kanalizacyjnej jest dopiero w planach. Wówczas musimy się dowiedzieć, czy plan dopuszcza w tym czasie zastosowanie przejściowych rozwiązań, takich jak przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W przypadku, gdy dany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, trzeba kierować się przepisami szczególnymi. Na przykład przepisy o ochronie środowiska zabraniają budowy przydomowych oczyszczalni na terenach objętych ochroną, zagrożonych powodziami lub narażonych na zalewanie wodami opadowymi.

Jakich formalności wymaga budowa przydomowej oczyszczalni?

W przypadku przydomowej oczyszczalni zwykle nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, chyba że starosta wyda decyzję o sprzeciwie dla zgłoszenia. Może się tak zdarzyć, jeśli zaistnieją obawy, że oczyszczalnia pogorszy stan środowiska lub zabytków albo warunki sanitarne, spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, albo też wprowadzi uciążliwości lub ograniczenia na sąsiednich terenach.

Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy tych oczyszczalni, których wydajność nie przekracza 7,5 m3 na dobę. Zamiar budowy trzeba jednak zgłosić w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego. W zgłoszeniu powinien być określony rodzaj, zakres i sposób, w jaki wykonywane będą roboty budowlane, termin rozpoczęcia prac, wydajność oczyszczalni oraz ilość ścieków wytwarzanych w domu w ciągu doby.

Do zgłoszenia musi być dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rysunek przedstawiający usytuowanie domu i oczyszczalni ścieków oraz odległości od innych obiektów, a także pozwolenia i opinie, których wymóg jest narzucony przepisami, w tym opinię geotechniczną, opinię inspektora ochrony środowiska, decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie wodnoprawne.

 

One Response to “Przydomowe oczyszczalnie ścieków – kiedy można zainstalować? Przepisy, pozwolenia, formalności dotyczące budowy ekologicznej oczyszczalni”

  1. marta

    fajny artykół . pomoż ekażdemu kto nie wie od czego zacząć.

    Odpowiedz

Zostaw komentarz